Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami"

Kategorie
Od
do
Godziny dostępności usługi.
Dzień Time slot Komentarz
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
niedziela: 8:00-16:00
Niepełnosprawność
Opis usługi

Fundacja Progresja wraz Gminą Potęgowo realizują projekt pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami" 

CEL

Celem projektu jest stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do różnego rodzaju usług dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

X 2022 – VIII 2023

GRUPA DOCELOWA

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

DZIAŁANIA

W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:

- opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;

- świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych (w tym specjalistycznych);

- działalność asystentów osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

- rozwój Inteligentnego asystenta

- punkt poradnictwa specjalistycznego

- działania Klubu Aktywnego Seniora

- usługa „Majster Progresji”

- działania profilaktyczno-integracyjne

EFEKTY

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się zwiększenia trwałych miejsc świadczenia kompleksowych usług (pielęgnacyjno-opiekuńczych, asystenckich) .Rozwoju i upowszechnienie innowacyjnych usług opartych o nowoczesne technologie (inteligentny asystent), utworzenie Centrum Koordynującego udzielającego zindywidualizowanego wsparcia seniorom i osobom niepełnosprawnym oraz pobudzanie aktywności poprzez działania animacyjne wraz z utworzeniem Aktywnego Klubu Seniora. Powstanie Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla seniorów, opiekunów faktycznych i osób z niepełnosprawnościami (zwiększenie wsparcia psychologicznego, prawnego, doradczo-informacyjnego).

Dane usługodawcy

Usługodawca Sektor Ulica Kod Miejscowość Telefon Email Strona internetowa